International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 1 Page(s): 038-045
Progesteron Reseptör Durumu Meningiomlar İçin En Önemli Prognostik Faktör Olabilir

Abdurrahman CETIN1, Sahin LACIN2, Nilgun SOGUTCU3

1University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of Nuorosurgery, Diyarbakır, TURKEY
2University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of Medical Oncololgy, Diyarbakır, TURKEY
3University of Health Sciences, Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of Pathology, Diyarbakır, TURKEY

Keywords: Meningiom, Östrojen reseptörü, Progesteron reseptörü, Grade, Neoplazm
Bu çalışmamızda amaç progesteron ve östrojen reseptör durumunun meningiomalardaki önemi ve tümör gradi, çoğalma hızı ve prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesidir. Meningioma tanısı kesinleşmiş hastaların 4 mm parafin kesitleri monoklonal tavşan antikorları ile değerlendirildi. Hastaların patolojik örnekleri tümör gradi, PR ve ER ekspresyonları ve Ki67 durumları açısından değerlendirildi. Bu parametrelerin prognostic değerleri ve aralarındaki korelasyonlar araştırıldı. Tüm hastaların genel sağkalımı (OS) 91.4 ay ve cinsiyetler arası sağkalım oranları, kadın ve erkeklerde sırasıyla 100.2 ve 45.7 ay ve bu istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p= 0.02). Yaş gruplarına göre sağkalım oranları, yaşı 50 ve altı olanlar ile 50 yaşın üstündekiler sırasıyla 113.2 ve 65.1 ay ve gruplar arası istatistiksel olarak sağkalım farkı saptandı (p= 0.001). Hastaların tümörlerindeki progesteron reseptör(PR) durumuna göre, progesteron reseptör durumu negatif olanlarda sağkalım süresi 43.8 iken zayıf pozitif olanlarda 93.7 ay ve pozitif olanlarda 95.2 ay saptandı (p= 0.035). Östrojen reseptör(ER) durumu göre yapılan analizde, tüm hastaların sadece 10’nunda (%13.5) ER pozitif saptandı ve pozitif hastaların hepsi kadın cinsiyetinde olup erkek hastaların hepsinde ER negatif saptandı, aralarında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Primer intrakraniyal tümörlerin en sık görülen tümörü meningiomaların kadın cinsiyette belirgin bir şekilde daha sık görülmeleri cinsiyet hormonlarının bu tümör gelişiminde belirgin etkisini düşündürmekte. Bu çalışma ile yaş ve cinsiyet ile beraber progesteron reseptör durumunun prognostik faktör olduğunu belirledik.