International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 1 Page(s): 031-037
İmmün Kompleksler Myeloproliferatif Hastalıklarda B12 Vitamin Eksikliğinin Holotranskobalamin Testini Etkileyebilir

Demet CEKDEMIR1, Fatma Behice Serinkan CINEMRE2, Birsen AYDEMIR3, Nilgun DILAVEROGLU2, Yasin Ertug CEKDEMIR4, Mehmet GUNDUZ5, Hakan CINEMRE6

1Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Sakarya, TURKEY
2Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Sakarya, TURKEY
3Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Biophysics, Sakarya, TURKEY
4Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Izmir, TURKEY
5Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
6Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Sakarya, TURKEY

Keywords: Immune complex, Holotranscobalamine, Vitamin B12, Myeloproliferative disorders
Miyeloproliferatif hastalıklarda (MPH), artan taşıyıcı protein sentezi nedeniyle, vitamin B12 düzeylerinin, geleneksel yöntemlerle ölçümünde bazı zorluklar yaşanmaktadır HoloTranskobalamin (HoloTC) testi MPH’da gerçek B12 eksikliklerini tespit etmek için ilk seçilecek testlerden birisidir. Bu çalışmadaki amacımız immunkomplekslerin HoloTC testi üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Bu araştırma, Kesitsel bir çalışmadır. Hastanemizin Hematoloji Kliniğine başvuran ve MPH tanısı ile takip edilen 61 hastanın Vitamin B12 düzeyleri hem elektro-kimyasal immünassay hem de HoloTC testi ile çalışıldı. Aynı örnekler immün kompleksleri çöktürmek için polyetilen glikol (PEG) ile muamele edildikten sonra HoloTC testi tekrar edildi. Aynı zamanda, metilmalonik asit, folat, homosistein düzeyleri ile birlikte karaciğer ve böbrek testleri yapıldı. Metilmalonik asit testi ile 42 hastanın (%68.9), vitamin B12 eksikliği tespit edildi. PEG muamelesinden sonra HoloTC testi ile Vitamin B12 düzeyleri essansiyel trombositosis hastalarında %19.2±11.28, kronik myeloid lösemi hastalarında %40.0±9.39, myelofibrosis’te %30.9±14.62% ve polistemiya vera (PV) hastalarında ise 21.2±11.55% oranlarında azaldı. Grupların ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p< 0.01). B12 durum değişkeni olarak Metilmalonik Asit Testi alındı. PEG uygulaması öncesi ve sonrası HoloTC testlerinin ROC eğrileri karşılaştırıldı. Her iki durumun eğri altında kalan alanları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermedi. Optimum “cut-off” noktaları PEG öncesi HoloTC için 40.6 pmol/L; PEG sonrası için ise 32.1 pmol/L olarak tespit edildi. Son zamanlarda myeloproliferatif hastalıklarda tanısal doğruluğu gösterilmiş olan HoloTC testi, bu hastalıklarda oluşan immun komplekslerden etkilenebilir. İmmun komplekslerin ekarte edilmesi bu testin diagnostik performansını etkilememekle birlikte etkileri hastalık gruplarına göre anlamlı olarak farklık göstermektedir.