International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 2 Page(s): 108-116
Yüksek Dereceli Gliomlarda IDH-1, PTEN ve EGFR Ekspresyonunun Prognostik Önemi

Meryem AKTAN1, Sidika FINDIK2, Gul KANYILMAZ1, Berrin Benli YAVUZ1, Mehmet KOC1

1Necmettin Erbakan University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Konya, TURKEY
2Necmettin Erbakan University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Konya, TURKEY

Keywords: Glioma, IDH, EGFR, PTEN
Gliomalar erişkinlerde en sık görülen primer beyin tümörleridir. Modern teşhis prosedürleri ve tedavilerindeki ilerlemelere rağmen, prognoz hala zayıftır. Gliomaların biyolojik ve klinik seyri hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve sağkalıma etkilerini belirleyebilmek için kişiye özel ve hedefe yönelik tedavilere ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, isocitrate dehydrogenase-1 (IDH-1), fosfataz ve tensin homolog (PTEN) ve epidermal büyüme faktörünün (EGFR) immün boyama modellerini progresyonsuz sağkalım (PS) ve genel sağkalım (GS) ile ilişkilendirmektir. Standart cerrahi ve kemoradyoterapi uygulanan 60 yüksek dereceli glioma hastası analiz edildi. İmmünhistokimyasal yöntemler, tanıdaki tümör örneklerinde IDH-1 gen mutasyonu varlığını, PTEN ve EGFR’nin boyanma paternlerini sınıflandırmak için kullanıldı. Ortanca takip süresi 18.9 aydı. IDH-1 mutasyonu ve GS arasında anlamlı ilişki vardı. Ortanca GS, IDH-1 mutasyonu olan hastalar için 37.9 ay, mutasyon saptanmayan hastalar için 12.4 ay idi (p< 0.001). Ortanca PS, IDH-1 mutasyonu olmayan hastalar için 29.8 ay ve IDH-1 mutasyonu olan hastalar için 70.4 ay idi (p= 0.03). Tek değişkenli analizde PTEN ve EGFR immünopatterni ile GS yada PS arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Bununla birlikte, çok değişkenli analizde PTEN’in immünoreaktivitesi ile GS (p= 0.03), PTEN’in immünointensivitesi ve GS (p= 0.02) arasında anlamlı bir ilişki vardı. Sonuç olarak, EGFR mutasyonu ile GS ve PS arasındaki ilişki de hasta sayısının daha fazla olduğu çalışmalarla gösterilebilir.